Werkloosheidsverzekering

Dit is een verzekering die wordt afgesloten ter indekking van de financiële risico’s bij het aangaan van een lening. Indien je je werk verliest zal deze verzekering tussenkomen in de maandelijkse aflossing van je krediet. Bent u een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Dan komt u misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt:

 • U wordt volledig én onvrijwillig werkloos en u krijgt een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
 • Of u krijgt een tegemoetkoming van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wegens arbeidsongeschiktheid.
U mag daarnaast geen andere beroepsinkomsten hebben. Om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering mag u geen andere verzekering van de Vlaamse overheid tegen inkomensverlies hebben.

Op het moment van de aanvraag moet elke partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Als de ene partner aan de voorwaarden voldoet en de andere niet, dan is enkel die ene partner door de verzekering gedekt.U bent volledig arbeidsgeschikt en u oefent een beroepsactiviteit uit. U bent al minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk:
 • als werknemer met een contract van onbepaalde duur (voltijds of deeltijds)
 • als werknemer met een tijdelijk contract (voltijds of deeltijds) waarvan minstens één jaar bij uw huidige werkgever (uitzendarbeid komt niet in aanmerking)
 • als zelfstandige in hoofdberoep.


Er mag in die 12 maanden wel een onderbreking zijn door ziekten van beperkte duur (maximaal 15 werkdagen) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof,…

Personeel uit het onderwijs moet 12 maanden tewerkstelling aantonen (voltijds of deeltijds), niet noodzakelijk in dezelfde school. De grote vakantieperiode telt niet mee voor die 12 maanden, maar wordt ook niet als onderbreking beschouwd. Maar er mogen geen ‘werkloze’ dagen in die 12 maanden zitten.

Lening

U moet een hypothecaire lening afgesloten hebben voor:
 • het bouwen van een woning
 • het kopen van een woning
 • het kopen en renoveren van een woning
 • het renoveren van een woning (een bijkomende lening voor verbouwingswerken of uitbreidingswerken kan ook).


U moet de verzekering aanvragen binnen het jaar nadat de kredietinstelling het geld (of een deel van het geld) aan u ter beschikking stelt (eerste kapitaalsopname).
Bij nieuwbouw geldt de datum waarop het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking gesteld wordt. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de lening voor de bouwgrond mee verzekerd worden. Neem hiervoor contact op met Wonen-Vlaanderen. Het geleende bedrag is:
 • minimaal 50.000 euro voor het bouwen, het kopen of het kopen en renoveren van een woning
 • minimaal 25.000 euro voor de renoveren van uw woning.


Volgende leningen komen niet in aanmerking voor de verzekering:
 • een herfinanciering van een bestaande lening, wanneer men nog geen verzekering had (wanneer men al een verzekering had, blijft deze gewoon verder lopen).
 • een lening om een andere lening te financieren
 • een lening om alleen een bouwgrond aan te kopen.

Woning

De woning moet:
 • uw enige woning zijn (u bent geen volle eigenaar van een andere woning)
 • uw hoofdverblijfplaats zijn of uw hoofdverblijfplaats worden. De (vermoedelijke) datum moet u op het aanvraagdocument vermelden. Let wel: u kunt pas een tegemoetkoming krijgen vanaf het moment dat u in de woning woont.
 • in het Vlaamse Gewest liggen.


De geschatte verkoopwaarde (zonder registratierechten of btw) van de woning + bouwgrond (ook bij nieuwbouw) door de bank is niet hoger dan:
 • 320.000 euro voor woningen in het Vlaamse Gewest
 • 368.000 euro voor woningen in het Vlabinvestgebied.


Inkomensgrenzen

Er zijn geen inkomensgrenzen voor:
 • de aankoop van een woning
 • de aankoop van een woning en renovatiewerken
 • renovatiewerken.


Er zijn wel inkomensgrenzen voor nieuwbouw waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2012. Als u de energienorm E70 niet behaalt en een gezamenlijk belastbaar inkomen hebt dat hoger is dan volgende bedragen, dan krijgt u geen verzekering:
 • 43.870 euro voor een alleenstaande
 • 62.670 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste
 • 62.670 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.510 euro per bijkomende persoon ten laste.

Procedure

Vraag de verzekering gewaarborgd wonen aan, binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening (poststempel geldt als bewijs). Gebruik hiervoor het aanvraagformulier (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster). Als u een partner (medeontlener) hebt, moet u slechts één aanvraagformulier invullen.
 • U ontvangt binnen de 2 weken na de ontvangst van uw aanvraag een bevestiging.
 • 30 dagen later ontvangt u een tweede brief, waarin men bevestigt of uw dossier volledig is of bijkomende documenten moeten bezorgd worden.
 • Zodra uw dossier volledig is, volgt een beslissing binnen de 90 dagen.
Als u tot de verzekering wordt toegelaten, dan bent u voor 10 jaar verzekerd vanaf de datum waarop Wonen-Vlaanderen uw aanvraag heeft ontvangen.

Tegemoetkoming

Als u verzekerd bent en u valt zonder werk, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Vanaf de aanvraag geldt er telkens een wachtperiode van 3 maanden:
 • U kunt pas een tegemoetkoming in de aflossing van uw lening krijgen, als u kunt aantonen dat u minimaal 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of onvrijwillig en volledig werkloos bent.
 • De tegemoetkoming werkt niet met terugwerkende kracht. Voor de wachttermijn krijgt u dus geen tegemoetkoming.
Alle informatie om een tegemoetkoming aan te vragen vindt u in de verzekeringspolis die u van Ethias hebt ontvangen. U kunt ook contact opnemen met Ethias.

Herfinanciering

Bij een herfinanciering loopt de verzekering die u al had gewoon door. U hoeft niets te doen. Had u nog geen verzekering gewaarborgd wonen aangevraagd voor uw lening, dan kunt u die bij een herfinanciering van die lening ook niet meer krijgen.

Bedrag

Het bedrag dat u ontvangt wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt wordt is afhankelijk van
 • uw inkomensverlies
 • uw maandelijkse afbetaling
 • en de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
De tegemoetkoming bedraagt:
 • maximaal 500 euro per maand
 • en uitzonderlijk 600 euro per maand voor mensen met een laag inkomen die een woning bouwen met een energiepeil lager dan E70
Het bedrag vermindert naarmate men langer een tegemoetkoming krijgt.

Uitbetalingen

De tegemoetkoming wordt maandelijks rechtstreeks aan uw kredietinstelling uitbetaald. U kunt maximaal 36 maanden een tussenkomst krijgen. Als er een onderbreking zit in de periode van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan worden de verschillende periodes opgeteld. Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u recht op de tegemoetkomingen gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van tegemoetkomingen, moet u opnieuw minimaal 3 maanden voltijds of deeltijds gewerkt hebben. De einddatum van de verzekeringspolis heeft geen effect hebben op de periode van tegemoetkoming. Dat zijn twee afzonderlijke termijnen. Zo lang de verzekeringstermijn loopt (maximum 10 jaar), kunt u de tegemoetkoming aanvragen, maar het is perfect mogelijk dat u de maandelijkse tegemoetkoming nog ontvangt wanneer de einddatum van de polis is verstreken, zolang er aan de voorwaarden is voldaan. Wetgeving Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen. Meer info: Verzekering gewaarborgd wonen

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?