Fiche aanvraag hypothecair krediet

Via dit document handelt ons kantoor conform Boek VII betalings- en kredietdiensten van het wetboek van economisch recht alsook de bijhorende uitvoerende besluiten.

 

Fiche voor bemiddeling inzake hypothecair krediet

 

Gegevens van de cliënt(en) :

 

Aanvrager

 

Naam: …………………………………………………….Voornaam: ………………………………….…Geslacht……

Adres: ………………………………………………………………………………………… Nr.: ……….. Bus: …………

Postcode: ………………. Gemeente: .………………………………………………………………..…………………..

Tel.(privé):…………………………………GSM:…………………………………………………………………………..

Geboorteplaats en -datum:…………………………………………………………………………………………………

 

U bevestigt dat u ervoor kiest om bepaalde wettelijke, precontractuele en contractuele informatie elektronisch te ontvangen of op de website te consulteren, tenzij deze (nog) niet elektronisch beschikbaar zijn

Uw emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Echtgeno(o)t(e) of mede-aanvrager

 

Naam: …………………………………………………….Voornaam: ………………………………….…Geslacht……

Adres: ………………………………………………………………………………………… Nr.: ……….. Bus: …………

Postcode: ………………. Gemeente: .………………………………………………………………..…………………..

Tel.(privé):…………………………………GSM:…………………………………………………………………………..

Geboorteplaats en -datum:…………………………………………………………………………………………………

 

U bevestigt dat u ervoor kiest om bepaalde wettelijke, precontractuele en contractuele informatie elektronisch te ontvangen of op de website te consulteren, tenzij deze (nog) niet elektronisch beschikbaar zijn

Uw emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Deel I. Uw persoonlijke en financiële situatie, uw voorkeuren en doelstellingen

 

Om een analyse te maken van uw persoonlijke en financiële situatie, uw voorkeuren en doelstellingen, stellen wij u de volgende vragen. Om ons toe te laten u te adviseren rekening houdend met uw persoonlijke situatie, is het  belangrijk dat u ons correcte, actuele en volledige informatie meedeelt.

 

Aanvrager Echtgeno(o)t(e) of mede-aanvrager
1. Persoonlijke situatie 1. Persoonlijke situatie
Aantal kind(eren) ten laste :

Leeftijd van het/de kind(eren) :

 

Aantal kind(eren) ten laste :

Leeftijd van het/de kind(eren) :

 

Roker

 ja       nee

 

Roker

 ja       nee

 

Burgerlijke staat : Burgerlijke staat :
2. Financiële situatie 2. Financiële situatie
2.1. Maandelijkse inkomsten 2.1. Maandelijkse inkomsten
Beroepssituatie

Bediende

Ambtenaar

Zelfstandige

Vrije beroeper

Arbeider

Student

Diplomaat

Gepensioneerd

Bestuurder van een vennootschap

Zonder beroep

Andere :

Beroepssituatie

Bediende

Ambtenaar

Zelfstandige

Vrije beroeper

Arbeider

Student

Diplomaat

Gepensioneerd

Bestuurder van een vennootschap

Zonder beroep

Andere :

Begindatum voorgemeld statuut :  /    / Begindatum voorgemeld statuut :  /    /
Naam werkgever :

Adres :

 

Tel :

E-mail :

Naam werkgever :

Adres :

 

Tel :

E-mail :

Netto maandinkomen :

Variabele inkomsten :

Netto maandinkomen :

Variabele inkomsten :

Voordelen :

 bedrijfswagen

gsm

computer

andere :

Voordelen :

 bedrijfswagen

gsm

computer

andere :

Kinderbijslag : Kinderbijslag :
Huidige huurinkomsten : Huidige huurinkomsten :
Overige inkomsten (te preciseren) : Overige inkomsten (te preciseren) :
Indien u zelfstandige bent :

– Naam en voornaam/ naam vennootschap + rechtsvorm :

 

– Adres :

 

– Ondernemingsnummer

 

– Begindatum zelfstandige activiteit :  /    /
– Aard van de activiteit

 

– Belastbaar inkomen volgens het laatste aanslagbiljet

Indien u zelfstandige bent :

– Naam en voornaam/ naam vennootschap + rechtsvorm :

 

– Adres :

 

– Ondernemingsnummer

 

– Begindatum zelfstandige activiteit :  /    /
– Aard van de activiteit

 

– Belastbaar inkomen volgens het laatste aanslagbiljet

Gelieve ons, met het oog op een volledige analyse, de aanslagbiljetten, de afschrijvingen en de resultatenrekening van de 3 laatste jaren over te maken. Gelieve ons, met het oog op een volledige analyse, de aanslagbiljetten, de afschrijvingen en de resultatenrekening van de 3 laatste jaren over te maken.
2.2. Maandlasten – lopende krediet(en) en kredietopening(en) 2.2. Maandlasten – lopende krediet(en) en kredietopening(en)
2.2.1. Maandlasten 2.2.1. Maandlasten
Huidige huurlasten :

 

Huidige huurlasten :
Verschuldigde alimentatie : Verschuldigde alimentatie :
2.2.2 Lopende krediet(en) en kredietopening(en) 2.2.2 Lopende krediet(en) en kredietopening(en)
Ontleend bedrag Type krediet Looptijd uitgedrukt in maanden Maandelijkse aflossingen Oorspronkelijke looptijd Terug te betalen Op naam van
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Ja/Neen
Heeft u in het verleden financiële problemen gehad? Indien van toepassing, wanneer? Bij welke instelling ? Leg kort uit :

 

 

3. Uw doelstelling(en)
U wenst

een kredietaanbod voor een hypothecair krediet voor de aankoop van een onroerend goed

een kredietaanbod voor een hypothecair krediet voor de renovatie van een onroerend goed

een kredietaanbod voor een hypothecair krediet voor de aankoop en renovatie van een onroerend goed

een kredietaanbod voor een hypothecair krediet voor de bouw van een onroerend goed

andere :

 

4. Uw voorkeur(en)
Gewenste rentevoet formule :

Looptijd van het gewenste krediet :              maanden

5. Specifieke verlangens – bijkomende informatie
Heeft u nog andere specifieke verlangens of is er nog bijkomende informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van uw persoonlijke situatie?

 

 

 

 

U bevestigt exact alle door u gekende omstandigheden te hebben vermeld die redelijkerwijs moeten beschouwd worden als gegevens die de analyse van uw situatie met het oog op het onderschrijven van een hypothecair krediet kunnen beïnvloeden

Deel II. Adviesdiensten

 

Ons kantoor is ertoe gehouden u adviesdiensten te verlenen. Onze aanbeveling is gebaseerd op een breed scala van op de markt beschikbare producten.

 

Wij bevelen u volgend(e) kredietproduct(en) [naam van het/de product(en) en de kredietgever(s) in te vullen] aan gebaseerd op :

  • (1) de voorgaande analyse van uw persoonlijke en financiële situatie, uw doelstelling(en) en voorkeur(en);
  • (2) een voldoende groot aantal op de markt verkrijgbare kredietovereenkomsten die beantwoorden aan uw verlangens en uw persoonlijke en financiële situatie.

 

Onze aanbeveling is gebaseerd op de door u aan ons hierboven verstrekte informatie uitgaande van redelijke veronderstellingen betreffende de risico’s die gedurende de looptijd van de voorgestelde kredietovereenkomst(en) zijn verbonden aan uw persoonlijke situatie.

 

U bevestigt dat ons kantoor geen verdere marktanalyse dient uit te voeren. U erkent tevens dat u passende toelichtingen over de voorgestelde kredietovereenkomst(en) en eventuele nevendienst(en) heeft ontvangen om u in staat te stellen te beoordelen of de voorgestelde kredietovereenkomsten en eventuele   nevendienst(en) zijn aangepast aan uw verlangens en financiële situatie.

Ons kantoor heeft samen met u het volgende overlopen en u volgende informatie vertrekt betreffende:

  • Het document betreffende voorstelling van ons kantoor, dat aan u is overgemaakt
  • Het/de ESIS document(en) betreffende het/de voorgestelde kredietproduct(en); – zie bijlage
  • De essentiële kenmerken van het/de voorgestelde product(en);
  • De specifieke gevolgen die het/de voorgestelde product(en) kan/ kunnen hebben voor u met inbegrip van de gevolgen van wanbetaling;
  • De mogelijkheid om al dan niet iedere nevendienst op te zeggen en de gevolgen van dergelijke mogelijkheid indien er nevendienst(en) verbonden zijn aan de voorgestelde producten(en).

Wij kunnen u geen kredietproduct aanbevelen. Wij waarschuwen u dat, rekening houdend met uw persoonlijke financiële situatie, dergelijk contract risico’s met zich meebrengt.

 

Deel III. Informatie

 

Als bijlage van dit document vindt u terug: de Europees gestandaardiseerde informatiefiche(s) met betrekking tot het/ de aangeboden kredietproduct(en)

Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan er één aan de cliënt wordt overhandigd.

 

 

Te …………………., op ………………………

 

 

Handtekeningen

 

 

 

 

 

 

 

De verwerking van bovenvermelde persoonsgegevens is overeenkomstig artikel 5 c) van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 (hierna ‘de Wet Privacy’ genoemd), noodzakelijk om te voldoen aan de informatieverplichting zoals die werd opgenomen in de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen,  opgeheven en vervangen vanaf 1 november 2014 door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en waaraan ons kantoor als verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is.

Conform de Wet Privacy heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?